McCrery-Stycznski

September 15
Chovan-Mathiesen
September 22
Rustad-Sharkey